In het najaar van 2020 startte een multidisciplinaire werkgroep met de herziening van de richtlijn Delier. Vervolgens hebben we knelpunten rondom Delier in de palliatieve fase uitgevraagd in het veld. Daarna is er systematisch literatuuronderzoek verricht en hebben de werkgroepleden de richtlijntekst geschreven. De richtlijnmodules vormen een aanvulling op de richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen van de NVKG (2020).

 

Wij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn voor aan relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, als ook patiëntenorganisaties en relevante koepelorganisaties.

 

Commentaarronde

Wij ontvangen graag van uw vereniging of organisatie commentaar op deze conceptrichtlijn. vai: palliatievezorg@venvn.nl

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.