Deelname aan revisie richtlijn Hik, jeuk en zweten

De richtlijnen Hik, Jeuk en Zweten worden herzien binnen het meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg 2018-2021 van de KNMG en IKNL. Binnen het meerjarenplan worden 28 richtlijnen evidence-based herzien. In de Agendacommissie Richtlijnen palliatieve zorg is op 3 oktober 2019 besloten dat de richtlijnen Hik, Jeuk en Zweten parallel aan elkaar worden herzien binnen een werkgroep.

Voorzitter van deze richtlijn is Alexander de Graeff, internist-oncoloog in het UMC Utrecht. Hij wordt gemandateerd namens de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) zorgt voor de procesbegeleiding van de richtlijn. De huidige methodiek van richtlijnontwikkeling van de richtlijnen voor de palliatieve zorg sluit aan bij de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ (voorheen de ‘Richtlijn voor richtlijnen’) en ‘Medisch specialisten 2.0’.

In verband met het draagvlak vanuit de beroepsgroep, zoeken we iemand om namens V&VN PZ zitting te nemen in de werkgroep Hik, Jeuk en Zweten. We hechten veel waarde aan vertegenwoordiging vanuit uw vereniging in deze werkgroep zodat er een multidisciplinaire werkgroep ontstaat met een brede expertise. 

De volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 16 maart. Voor de werkgroepleden zijn vacatiegelden en reiskostenvergoeding beschikbaar. Het traject bestaat uit ongeveer 5 bijeenkomsten en duurt ongeveer 18 maanden. Volgende bijeenkomsten worden in overleg met de werkgroep gepland.

Heb je interesse, mail met palliatievezorg@venvn.nl.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.