Wie wil namens V&VN PZ deelnemen in de werkgroep van de richtlijn ‘Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi in de palliatieve fase’.

 

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voornemens de richtlijn te herzien over urogenitale problemen. De huidige richtlijn bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

  1. Urine-incontinentie
  2. Krampen en/of pijn van de urinewegen
  3. Blaaskatheterproblematiek
  4. Hematurie
  5. Blaasretentie
  6. Hydronefrose (hydro-ureter)
  7. Fistels
  8. Loze aandrang en tenesmi
  9. Profuus vaginaal bloedverlies
  10. Seksuele problemen (dit onderwerp zal worden herzien in een losstaande richtlijn en zal dus niet in de herziening van de richtlijn ‘Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi’ worden meegenomen)

 

 

Voor deze herziening wordt een richtlijnwerkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij deze zorg. De richtlijnwerkgroep wordt voorgezeten door dr. Stefan Haensel, gemandateerd door NVU. We hechten veel waarde aan vertegenwoordiging vanuit uw vereniging in deze werkgroep. Hierbij hebben wij de voorkeur aan de praktiserend werkgroeplid dat op regelmatige basis te maken krijgt met één of enkele van bovenstaande problemen in zijn/haar dagelijks werk.

 

IKNL zorgt voor de financiering en de procesbegeleiding van de richtlijn. De herziening van deze richtlijn past in het Meerjarenplan Richtlijnen van IKNL en de KNMG.We ontwikkelen de richtlijn volgens de huidige methodiek van richtlijnontwikkeling van de richtlijnen voor de palliatieve zorg, en sluiten aan bij de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ en ‘Medisch-specialistische richtlijnen 2.0’.  

 

Om te laten zien wat deelname van werkgroepleden aan richtlijnontwikkeling inhoudt, heeft IKNL een informatieve factsheet ontwikkeld met eenkorte animatie.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt digitaal plaats op woensdag 6 juli 2022 16.00 – 18.00 uur 

 

Aanmelden bij palliatievezorg@venvn.nl voor 10 juni 2022

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.