Wie zijn wij?

De afdeling geeft verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam binnen de palliatieve zorg een ontmoetingsplaats, waar zij hun kennis, kunde en inspiratie op dit gebied (of van hun beroep) kunnen vermeerderen en/of delen.

V&VN Palliatieve Zorg draagt bij aan de professionalisering van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg, in verbinding met elkaar en met anderen.

Leidend daarbij is de definitie van palliatieve zorg zoals deze in het kwaliteitskader palliatieve zorg van oktober 2017 is verwoord:

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
  • generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
  • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
  • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Lees hier het kwaliteitskader palliatieve zorg

V&VN Palliatieve Zorg zet sterk in op uitwisseling en overdracht van kennis.

Omdat palliatieve zorg een onderdeel is van bijna alle afdelingen van V&VN, is het bestuur in overleg met de leden in  2017 en 2018 zoekende hoe aandacht voor palliatieve zorg onder alle doelgroepen in de zorg en dus alle afdelingen van de V&VN gestalte en aandacht kan krijgen.

Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg, de V&VN Palliatieve Zorg richt zich via deze website, Pal voor Profs, op verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Daarom ook is er samenwerking met andere organisaties. Op dit moment is de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samenwerkingspartner van V&VN en van Palliactief. IKNL, Agora en Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN, voorheen ACHC) zijn leden van PZNL, net als Fibula, Stichting PaTz, PALZON en Patiënten federatie Nederland. 

 

Inmiddels is voor iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt Palliaweb de plek voor betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 
Palliaweb wordt op continue basis uitgebreid met actuele relevante informatie.   https://palliaweb.nl  

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.