Krachtenbundeling ondersteuning palliatieve zorg

De samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL, die eerder is aangekondigd, krijgt verder vorm. De inhoudelijke ambitie van de drie organisaties en de benodigde activiteiten om die ambitie waar te kunnen maken, zijn verkend. Ook is onderzocht welke samenwerkingsvorm het meest passend is. Het ministerie van VWS is bereid om invulling te geven aan de noodzakelijke randvoorwaarden.

Gezamenlijke ambitie
De gezamenlijke ambitie voor krachtenbundeling in de palliatieve zorg in Nederland is een logisch vervolg op de intensievere samenwerking die Agora, Fibula en IKNL in 2015 al hebben ingezet. Door de krachten te bundelen, brengen de organisaties meer samenhang en verbinding aan in de ondersteuning van patiënten en naasten, mantelzorgers en zorgverleners in de palliatieve zorg. De expertises van Agora, Fibula en IKNL vullen elkaar hierin aan. Lees verder

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.