Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voornemens de richtlijn te herzien over ‘Slaapproblemen in de terminale fase’. Hiervoor wordt een richtlijnwerkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij deze zorg. De richtlijnwerkgroep wordt voorgezeten door dr. Richard Starmans, huisarts, gemandateerd door NHG. Wij hechten veel waarde aan vertegenwoordiging vanuit uw vereniging in deze werkgroep.IKNL zorgt voor de financiering en de procesbegeleiding van de richtlijn. De herziening van deze richtlijn past in het Meerjarenplan Richtlijnen van IKNL en KNMG. We ontwikkelen de richtlijnmodules volgens de huidige methodiek van richtlijnontwikkeling van de richtlijnen voor de palliatieve zorg, en sluiten aan bij de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ en ‘Medisch-specialistische richtlijnen 2.0’. Om te laten zien wat deelname van werkgroepleden aan richtlijnontwikkeling inhoudt, heeft IKNL een informatieve factsheet ontwikkeld (zie bijlage) met daarbij een korte animatieDe eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op maandag 7 maart 2022 om 18.30 uur bij IKNL te Utrecht.Interesse? mail voor  25 januari 2022  naam en gegevens over werk en bereikbaareid aan: palliatievezorg@venvn.nl

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.