Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voornemens de bestaande richtlijn Hoesten te herzien. Hiervoor wordt een richtlijnwerkgroep en een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van professionals die betrokken zijn bij deze zorg. De voorzitter van de richtlijnwerkgroep wordt gemandateerd door NVALT, wie dit zal worden is nog niet bekend. We hechten veel waarde aan vertegenwoordiging vanuit uw vereniging in de klankbordgroep.
 
IKNL zorgt voor de financiering en de procesbegeleiding van de richtlijn. De herziening van deze richtlijn past in het Meerjarenplan Richtlijnen van IKNL en KNMG. We ontwikkelen de richtlijn volgens de huidige methodiek van richtlijnontwikkeling van de richtlijnen voor de palliatieve zorg, en sluiten aan bij de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ en ‘Medisch-specialistische richtlijnen 2.0’. 
 
Om te laten zien wat deelname van werkgroepleden aan richtlijnontwikkeling inhoudt, heeft IKNL een informatieve factsheet ontwikkeld (zie bijlage) met daarbij een korte animatie.

De looptijd is zo’n 18 maanden. De vacatievergoeding (gemiddeld 50 uur totaal) is € 107 per uur en een reiskostenvergoeding.

Heb je interesse? Meld je voor 10 februari aan via palliatievezorg@venvn.nl  

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.